skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Innledning

Teknisk Salg vil holde fokus på forsvarlig forretningsmodeller, som promoterer gode verdier gjennom hele vår verdikjede. De etiske retningslinjene er et styringsverktøy, og danner grunnlaget for kvalitetssikringen i vår leveringskjede.

For å nå våre mål om forsvarlige forretningsdrift, ønsker vi å samarbeide nært med våre underleverandører og forretningspartnere.

Styret i Teknisk Salg har tatt i bruk FNs «Global Compact» sine ti prinsipper for å gjøre det klart for hele vår organisasjon og forretningspartnere hva vi forventer.

Global Compact har to hovedmålsettinger:

  • Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden
  • Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

De etiske retningslinjene i Teknisk Salg vil til enhver tid sette den høyeste standard. FNs Global Compact vil utgjør store deler av våre retningslinjer og daglig drift, men er et minimumskrav. I handel og samarbeid hvor det mistenkes brudd på menneskerettigheter og andre alvorlige lovbrudd vil Teknisk Salg avbryte samarbeid om nødvendig.

De ti prinsippene for FNs Global Compact er avledet fra: Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjons erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobb, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.

Prinsipp 4: Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes.

Prinsipp 5: Sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Teknisk Salg skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele vår virksomhet og i leverandørkjeden. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

Vi forventer at våre leverandører videreformidler disse retningslinjene, eller retningslinjer minst like omfattende, til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne.

Menneskerettigheter

Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,
og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes, sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar,
og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon

Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Krav til egen praksis

Teknisk Salg jobber kontinuerlig for å forbedre egne retningslinjer og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel i dialog med leverandører og andre samarbeidspartnere.

Ledelsen inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Oppfølging av etterlevelse av kravene

På oppfordring fra Teknisk Salg må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler med oss og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom vi ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene for etisk handel, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og oppgi navn og kontaktopplysninger på disse (Se i sammenheng med punkt 14).

Ved brudd på de etiske retningslinjene skal leverandøren, i samarbeid med Teknisk Salg lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.

Våre leverandører skal ha et velfungerende system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandøren skal sørge for at slike klager kan fremsettes av arbeidere og eksterne parter så som lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Ledelsessystem hos leverandører

Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. Ledelsen i Teknisk Salg understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse.

Forventningene er tydeliggjort ved at:

– Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet
– Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
– Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt blir produsert.