skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

LEVERINGSOMRÅDE:
Vi leverer over hele Norge.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser – Næringsdrivende / offentlige

1. Generelt. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Teknisk Salg  AS (”Selger”) til næringsdrivende eller det offentlige (”Kjøper”). Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven).

2. Levering. Med mindre annet er avtalt, skjer levering til Kjøpers forretningssted. Med mindre annet er avtalt eller fremgår av denne bestemmelse regnes produktene som levert fra det tidspunkt de er stilt til Kjøpers rådighet på avtalt leveringssted. Varen regnes ”som stilt til Kjøpers rådighet” fra det tidspunkt den er levert til Kjøpers forretningssted, anvist lager eller fylt over til Kjøpers anlegg evt. annet godkjent oppbevaringsanlegg, uavhengig av om dette anlegg er lånt av Selger eller er Kjøpers egen eiendom.

3. Pris. Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, leveres produkter i avtaleperioden til den enhver tid gjeldende prisliste. Dette gjelder ikke spesialtilbud og kampanjer. Der pris er fastsatt utefra listepris med en rabatt, har Selger rett til å justere rabatten tilsvarende en eventuell teknisk listeprisjustering. Slike justeringer vil ikke påvirke nettoprisen til Kjøper. Selger tar forbehold om prisstigning som skyldes pålegg av myndighetene i form av skatte- og/eller avgiftsøkning.

4. Betaling

4.1 Generelt. Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger. Der det er avtalt kontant betaling menes forskuddsbetaling, dvs. at betaling er mottatt og registrert på Selgers Konto, evt. at Kjøper fremviser gyldig kvittering for overføring til Selgers konto, før utlevering av varer skjer. Betaling med befriende virkning kan kun skje til Selgers konto.

4.2 Betalingsvilkår. 20 dager fra leveringsdato, faktureres løpende.

4.3 Tilbakeholdelse p.g.a. motkrav. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av evt. motkrav.

4.4 Forsinket betaling. Ved forsinket betaling av kjøpesum mv. plikter Kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) §3.

4.5 Inkasso. Ved forsinket betaling plikter Kjøper å erstatte Selgers omkostninger som påløper som følge av utenrettslig inndriving av kravet, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) §§ 17-20.

5. Opplysninger om egenskaper og bruk. Dersom produktet er anbefalt basert på opplysninger gitt av Kjøper eller Kjøpers representant, svarer Selger ikke for skade eller tap som skyldes mangler eller feil ved produktet.

6. Kjøperens undersøkelsesplikt. Kjøper skal ved overtakelsen av produktet og leveringsseddelen kontrollere om produktet er i samsvar med bestillingen. Er emballasjen synlig beskadiget, skal dette noteres på leveringsseddelen. I slike tilfeller kan Kjøper bare kreve omlevering såfremt varen også er beskadiget.

7. Ansvarsbegrensning. Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Selger eller noen han svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse.  Selger har heller ikke ansvar for skade på produkter fremstilt eller bearbeidet av Kjøper, eller på andre produkter der de leverte varer inngår For øvrig er Selger ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på samme betingelser som for personskader. Selger er ikke ansvarlig for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, avansetap, tapte innsparingsmuligheter og erstatningskrav fra tredjepart. I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann er Kjøper forpliktet til å holde Selgeren skadesløs for slik skade og tap som Selger etter overstående ikke svarer for. Disse begrensninger i Selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett. Selger er ikke ansvarlig for skade hvis Kjøper har oppbevart eller anvendt varen i strid med retningslinjer utarbeidet av Selger og/ eller leverandør eller offentlige påbud og forskrifter. Selger er ikke ansvarlig for skade og tap som skyldes mangler ved oppbevaringsanlegg som Kjøper disponerer, uavhengig av om varen regnes som levert iht. pkt. 2. Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av Selgers feil eller forsømmelse. Selgers totale ansvar er i alle tilfelle begrenset til et beløp tilsvarende samlet fakturert beløp for leveranser til Kjøper de foregående 3 kalendermåneder (ekskludert den kalendermåneden da det aktuelle tap oppstod).

8. Suspensjon av leveringsplikt ved mislighold. Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på Kjøpers side, forbeholder Selger seg retten til å nekte å foreta ytterligere leveranser i henhold til denne avtale, eller å kun levere mot kontant betaling på de betingelser som fremgår av gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet for den aktuelle leveranse, inntil misligholdet er rettet opp. Dersom Kjøper har unnlatt å betale ved forfall og eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene som forfalt og ikke leverte bestillinger effektueres kun mot kontant betaling.

9. Heving. Begge parter har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Ved heving opphører partenes rettigheter og plikter etter denne avtale og evt. avtale om lån av utstyr.

10. Force majeure. Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas Selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg. Dersom Selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan Selger med 3 -tre- måneders skriftlig varsel heve denne avtalen, eller med 1 -en- måneds skriftlig varsel kreve leveringsplikten helt eller delvis suspendert, inntil forholdene har normalisert seg, herunder kan Selger foreta en forholdsmessig fordeling av den til enhver tid disponible varebeholdning blant sine Kjøpere. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve kontrakten dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 3 måneder.

11. Salgspant. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 3-22. 12.

FRAKTBETINGELSER:

Varer fra Texaco. Alle forsendelser over 400 kg levert fra hovedlager er fraktfrie med transportør valgt av oss. Ordre under 400 kg belastes med kr 400 i småvaretillegg.

Våre øvrige leverandører. Frakt fra leverandørens hovedlager i Norge tilkommer på alle forsendelser.

Lokal frakt/utlevering. Ved hasteordrer og ved leveranser fra lokale lagre vil frakt tilkomme.

AVGIFTER:
Alle priser er oppgitt eks. avgifter. Smøreoljeavgift til staten ( d.d. kr 2,27) kommer i tillegg på oljeprodukter som i prislisten fra Texaco er merket med «S». 25 % mva tilkommer på alle varer.

Fritak for smøreoljeavgift gjelder generelt: fett, formoljer, hvitoljer, metallbearbeidingsoljer, rustbeskyttende produkter, prosess-transormator-bryteroljer.

RETUR:
Kjøper forplikter å kontrollere varene ved mottak. Når fraktbrevet er signert, er forsendelsen å betrakte som akseptert i henhold til fraktbrev. Dersom ønsket  retur skyldes feil fra oss, dekker vi varen og fraktkostnadene fullt ut. Retur skjer med transportør valgt av oss.

FOR NETTBUTIKKEN GJELDER EGNE VILKÅR.