skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Krav til miljøpolitikk hos Teknisk Salg

Teknisk Salgs innkjøpspolitikk innebærer at: virksomheten skal være miljøvennlig og bidra til bærekraftig utvikling. Miljøhensyn skal integreres i hele virksomheten. I Teknisk Salg ønsker vi å utvikle en kultur som tar hensyn til det interne arbeidsmiljø og vårt fotavtrykk gjennom våre leveringskjede.

Teknisk Salgs ledelse har det overordnede ansvaret for at miljøpolitikken integreres, etterleves og videreutvikles gjennom det eksisterende styringssystemet. Medarbeidere skal oppmuntres til å ta hensyn til miljøet, slik at vårt fotavtrykk skal bli minst mulig i vår daglige virksomhet.

Teknisk Salg skal arbeide kontinuerlig for å forbedre alle vesentlige miljøaspekter. Teknisk Salg skal stille krav til samarbeidspartnere og leverandører slik at disse stimuleres til å minske miljøpåvirkning i egen virksomhet, tjenester og produksjon.

Ansvar

En engasjert og motivert ledelse er som tidligere nevnt nødvendig for å lykkes med miljøledelse. Ledere som selv går foran med et godt eksempel og motiverer medarbeidere, vil bidra til engasjement og forståelse for miljøvernarbeidet. Alle som har sitt daglige virke ved Teknisk Salg, har imidlertid delansvar og skal medvirke til at Teknisk Salg lever opp til sin miljøprofil.

Miljøprinsipper

Styret i Teknisk Salg har tatt i bruk FNs «Global Compact» sine ti prinsipper for å gjøre det klart for hele vår organisasjon og forretningspartnere hva vi forventer (Hentet eget dokument: «Etiske retningslinjer»).

Prinsippene 7-9 gir klare oppfordringer som vi tar alvorlig. Miljø-prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.